Zpět na úvodní stránku

Jste v sekci Novinky

English version
NAŠE HOLKY
NAŠI KLUCI
NEZAPOMENEME
ŠTĚŇATA
SÍŇ SLÁVY
KNIHY
KNIHA HOSTÚ
ODKAZY
KONTAKT
NOVINKY
| 1 | 2 |


5.3. 2008

Výsledky DNA testu OptiGen - USA
  • Gorgeous Grace Tetřeví dvůr - Normal/Clear
  • Great Guy Tetřeví dvůr - Normal/Clear
  • JCH,CH. Dustin Duncan Tetřeví dvůr - Normal/Clear

Štěňata vrhu G jsou již čtvrtou generací OptiGen Normal/Clear.
Jsme jediná chovatelská stanice v ČR, která se může pochlubit touto skutečností.25.8. 2007

CACIB Innsbruck Rakousko D´Jerry Doo Tetřeví dvůr - pracovní třída/working class - V1, CACA


27. 7. 2007

Gratulujeme Eve�s Elisabeth Tet�ev� dv�r k z�sk�n� titulu �ampion kr�sy �esk� republiky.


22. 7. 2007

CACIB Szombathely

D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r - t��da otev�en�/open class Exc1, CAC, CACIB, BOB

Pro�ili jsme kr�sn� v�kend, na kter� hned tak nezapomeneme. D�kuji D��e s Petrem za pohodov� dva dny.26. 5. 2007

Klubov� v�stava RK CZ Konopi�t� / Retriever Club Show Konopi�t� Castle

D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r
t��da pracovn�/working class - V2 res. CAC, Exc.2nd res.CAC

Eve�s Elisabeth Tet�ev� dv�r
t��da pracovn�/working class - V1 CAC, Exc.1st CAC
L�za touto v�stavou splnila podm�nky pro ud�len� titulu �ampion kr�sy �R.

Blahop�eji a d�kuji Ev� za perfektn� prezentaci m�ho chovu.28. 4. 2007

Mezin�rodn� v�stava Praha - Let�any/ International Dog Show
Obrovskou radost n�m ud�laly v�sledky posledn� dubnov� v�stavy u n�s, kdy ve velk� konkurenci na�e odchovy bodovaly u odborn�k� na plemeno. Reprezentovaly n�s t�i odchovy:

Dustin Duncan Tet�ev� dv�r
t��da �ampion�/champion class - CAC, CACIB

D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r
t��da pracovn�/ working class - res. CAC

Eve�s Elisabeth Tet�ev� dv�r
t��da pracovn�/ working class - res. CAC

Blahop�ejeme rovn�� Jerryho dce�i Anne Anastazii Chocolate Jewel, kter� v konkurenci 30 fen obsadila �tvrt� m�sto.8.-9. 4. 2007

Szilv�sv�rad - Ma�arsko/ Hungary

8. 4. CACIB dog Show - D�Jerry Doo tet�ev� dv�r - pracovn� t��da / working class V3/ Exc 3rd

9. 4. Labrador Retriever Klub Show - D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r - pracovn� t��da / working vlass V2, res. CAC / Exc.2nd Res.CC28. 1. 2007

Krajowa wystawa Glog�w - Polsko/ National Dog Show Glog�w - Poland

Jerry p�i prvn� v�stavn� n�v�t�v� Polska zapo�al cestu k polsk�mu �ampion�tu a ve t��d� pracovn� obdr�el titul CWC.

Blahop�ejeme a dr��me palce pro celou v�stavn� sez�nu 2007. Blahop�ejeme tak� Dustinu Duncanovi Tet�ev� dv�r, kter� z�sk�n�m titulu CAC na N�rodn� v�stav� v Olomouci splnil podm�nky pro ud�len� titulu �ampion �esk� republiky.31. 12. 2006

Opo�d�n� v�no�n� d�rek dostal n�� Jerry.

foto: 28.12. 2006 27. prosince 2006 se mu s fenkou Ambra Calm River HD A (Brownboy of Brownbank Cottage x Vanessa z Troj�nku) narodilo p�t tmav� �okol�dov�ch dcer.

Gratulujeme a p�ejeme v�echno nejlep��.2. 12. 2006

Mezin�rodn� v�stava Wels - Rakousko/ International Dog Show Wels - Austria

Jerry zakon�il leto�n� v�stavn� sez�nu velice d�stojn�, titulem CACA.

D�kuji v�em, kte�� letos prezentovali na�e odchovy jak na v�stav�ch tak na zkou�k�ch, ale hlavn� d�kuji v�em, kte�� maj� doma na�e psy za to, �e je tak miluj�.

Jerry finished this year�s show season with CACA title. Thanks a lot for show and work presentation of our dogs but especially thanks all of owners of our dogs for their love.14. 10. 2006

KPZ Bobr�vka

Dudu Destiny Tet�ev� dv�r
1. cena 184 bod�

Eve�s Elisabeth Tet�ev� dv�r
1. cena 188 bod�

Ob�ma holk�m blahop�ejeme a Ev� �ern� mnohokr�t d�kujeme za perfektn� odveden� Dudu a v�bornou prezentaci pracovn�ch vloh na�ich ps�.7. 10. 2006

Mezin�rodn� v�stava ps� �esk� Bud�jovice/ International Dog Show �esk� Bud�jovice
N�� chov reprezentovaly 4 odchovy s t�mito v�sledky:

D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r
- t�.pracovn�/working class V1, CAC, CACIB

Dustin Duncan Tet�ev� dv�r
- t�.pracovn�/working class V2, res.CAC

Eve�s Elisabeth Tet�ev� dv�r
- mezit��da/ intermediate cl. V1, CAC

Dudu Destiny Tet�ev� dv�r
- t��da otev�en�/ open class V2, res. CAC

Blahop�ejeme a d�kujeme za ��asnou prezentaci na�� mal� chovatelsk� stanice.1. 10. 2006

N� Retrievertrophy Rakousko / Austria

D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r
T��da otev�en� / open class - V1 CACA24. 7. 2006

Dudu i Jerry se podrobili vy�et�en� DNA tzv. OptiGen test a jsou Normal/Clear. Nemohou tud�� nikdy d�t �t�n� - p�ena�e�e PRA nebo nemocn�ho touto z�va�nou o�n� chorobou.


27. 5. 2006

Speci�ln� v�stava retriever� RK CZ - Konopi�t� /Specialty Retriever Show RK CZ - konopi�t�:

D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r - mezit��da/intermediate class V2, res. CAC/ Ex2nd, res. CC

Dustin Duncan Tet�ev� dv�r - pracovn� t��da/working class V3/ Ex3rd

Dudu Destiny Tet�ev� dv�r - mezit��da/intermediate class V�born�/ Excellent

Eve�s Elisabeth Tet�ev� dv�r - t��da mlad�ch/young class V�born�/ Excellent

N�� chov reprezentovaly �ty�i odchovy a v�echny obdr�ely zn�mku v�bornou. D�kuji za kr�snou prezentaci chovu.14. 5. 2006

V Hradci Kr�lov� se narodila Jerryho prvn� �t��ata

1 �okol�dov� kluk a 5 �okol�dov�ch hol�i�ek

Blahop�ejeme matce Anne Amelie Chaseland�s a p�ejeme v�echno nejlep�� do �ivota a skv�l� p�n�ky mali�k�m.29. 4. 2006

Mezin�rodn� v�stava Praha /International Dog Show Praha:

Dustin Duncan Tet�ev� dv�r - pracovn� t��da/working class V2, res. CAC/ Ex2nd, res. CC

D�kujeme za kr�snou prezentaci na�eho chovu a blahop�ejeme Dustinovi k z�sk�n� titulu Junior �ampion22. 4. 2006

Mezin�rodn� v�stava �esk� Bud�jovice /International Dog Show �esk� Bud�jovice:

Dustin Duncan Tet�ev� dv�r - pracovn� t��da/working class V1, CAC, res. CACIB

Eve�s Elisabeth Tet�ev� dv�r - t��da mlad�ch/junior class V1, CAJC

D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r - mezit��da/intermediate class V3/ Exc.3rd20. 2. 2006

V sekci "Zdrav�" p�ibyl nov� �l�nek "Imunita d�l� chov".

Nov�mi poznatky jsme ve stejn� sekci aktualizovali �l�nek "Smrt ocasu z vlhka".24. 9. 2005

Klubov� Podzimn� zkou�ky KCHLS P�estavlky - D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r obdr�el titul res. CACT ve v�ku 15 m�s�c�.

Brilantn� v�kon v�dkyn� Evy �ern� zp�sobil, �e b�hem 5 t�dn� slo�il dvoje titulov� a jedny vlohov� zkou�ky s vynikaj�c�mi v�sledky. Evo, d�kuji!21. 8. 2005

Klubov� Speci�ln� zkou�ky z vodn� pr�ce KCHLS Male�ov D�Jerry Doo Tet�ev� dv�r obdr�el titul res. CACT. Zkou�ky slo�il ve sv�ch 14 m�s�c�ch. Pro zv�t�en� klikni

Za skv�l� v�sledek d�kuji v�dkyni Ev� �ern�.23. 11. 2003

�peci�lna klubov� v�stava slovensk�ho retrieverklubu Nitra (Slovensko)

Whispering Bell Heather�s Fleurie
t��da otev�en� (open class) - res. CAC

22. 11. 2003 Medzin�rodn� v�stava psov Nitracanis (Slovensko)

Whispering Bell Heather�s Fleurie
t��da otev�en� (open class) - v�born� 3 (excellent 3) Pro zv�t�en� klikni �KV Nitra V1,CAC - Fairywood�s Tara s majitelkou Ivou V�tkovou a V2, res. CAC Whispering Bell Heather�s Fleurie.

Holk�m d�kujeme nejen za tuto v�stavu, ale za celou sez�nu, kterou jsme si spole�n� kr�sn� u�ily.25. 10. 2003

Klubov� v�stava Klubu chovatel� loveck�ch sl�di�� �esk� Bud�jovice

Anisa Arta Tet�ev� dv�r
t��da otev�en� (open class) - v�born� (excellent)

Whispering Bell Heather�s Fleurie
t��da v�t�z� (winner class) - CAC

Fany z Rad�kovsk�ch �anc�
t��da veter�n� (veteran class) - nejlep�� veter�n plemene (best veteran of the breed)
| 1 | 2 |
STANDARD
ZDRAV�
V�CH. A V�CVIK
FOTOALBUM

[Na�e holky] [Na�i kluci][Nezapomeneme] [�t��ata][S�� sl�vy] [Odkazy] [Knihy] [Kniha host�] [Home]
[Novinky] [Kontakt] [Standard] [Zdrav�] [V�chova a v�cvik] [Fotoalbum]

Jafola corporation © 2003 - 2009